STAVEBNICTVÍ A GEODETI

Geodeti poskytují veškeré podklady pro práci stavebníka, od zakreslování vlastnických hranic, oddělování částí parcely geometrickým plánem přes vytyčení stavby rodinného domu až po rozdělení bytových jednotek v rámci prohlášení vlastníka bytových družstev. Úzce spolupracujeme s geodetickou kanceláří. 

Prohlášení vlastníka je právním jednáním (většinou vlastníka nemovitosti), které má za cíl rozdělit celou nemovitost na samostatné jednotky (bytové i nebytové). Prohlášení vlastníka je jedním ze vzniků jednotky dle občanského zákoníku. Prohlášení vlastníka nalezneme v § 1164 a násl. občanského zákoníku. Toto prohlášení je hojně využíváno při převodu družstevních podílů na vlastnictví bytů, ale i v jiných případech. Prohlášení vlastníka musí splňovat náležitosti jak dle občanského zákoníku tak dle prováděcích právních předpisů. S prohlášením vlastníků máme bohaté zkušenosti.

VYŘÍZENÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ

V případě stavebního povolení je vždy je dobré si předem zjistit, zda se na náš konkrétní záměr nevztahují nějaké výjimky ze stavebního zákona. Pokud ne, je čas vydat se na stavební úřad. A věřte nám, tam to občas není žádný med. Pokud uvažujete o stavbě, za nás je lepší začít dřív než-li později. Ve chvílí kdy máte už od projektanta základní návrh, zaběhněte na úřad a prodiskutujte záměr s úředníky - vyhnete se následným zbytečným komplikacím. Tím jste však stále teprve na začátku. Celý proces může být dlouhý a komplikovaný. Nemáte na to čas? Rádi to pro Vás vyřídíme. 

GEOMETRICKÝ PLÁN

Geometrický plán je základní technický podklad pro každou grafickou změnu v katastru nemovitostí. Geometrický plán vyhotovuje příslušný geodet a vyhotovuje sena např. pro. - zaměření nové stavby ke kolaudaci pro stavební úřad a k zápisu do katastru nemovitostí, zaměření přístavby, zaměření liniové stavby, rozdělení či parcelaci pozemků, změnu hranic pozemků, vyznačení práv věcných břemen ( např .inž. sítě , chůze, jízdy aj.), obnova parcel pozemkového katastru, opravu chybných údajů v katastru nemovitostí a další. 

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU

V případě, že se např. rozhodnete změnit zahradu na stavební pozemek, nezbývá vám nic jiného, než požádat o změnu územního plánu. O změnu územního plánu může požádat každý, kdo má vlastnická či obdobná práva k pozemku, o jehož změnu žádá. Žádost musí být podána v písemné formě na příslušný městský/obecní úřad. Takový návrh musí vždy obsahovat všechny náležitosti dle stavebního zákona. Jednou z podstatných náležitostí je samozřejmě důvod žádosti o změnu územního plánu a návrh náhrady nákladů na pořízení územního plánu. Na rozhodnutí o změně není žádný právní nárok. Celý tento proces je velmi časově i finančně nákladný a v případě soukromých žadatelů také často neúspěšný. 

PASPORTIZACE  - VYMĚŘENÍ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR

Zaměření podlahových ploch pro prohlášení vlastníka nemovité věci se provádí jako zjednodušená stavební dokumentace po jednotlivých podlažích. Při stanovení nákladnosti celého vyměření je potřeba uvědomit si, že technická dokumentace potřebná k prohlášení vlastníka může vzniknout tzv. na "zelené louce" a to jako zaměření a výpočet výměr podlahových ploch jednotek včetně vyhotovení schéma budovy (kdy tato služba bude nejdražší), nebo objednatel může doručit již stavební dokumentace budovy, kdy pouze na základě dodaného schématu budovy geodetická kancelář vypočte výměr podlahových ploch jednotek (kdy tato služba bude nejlevnější), nebo na základě dodané stavební dokumentace vyhotoví nové schéma budovy a vypočte výměr podlahových ploch jednotek.

STAVEBNÍ OHLÁŠKA

Je v podstatě zjednodušenou formou stavebního povolení. U výjimek stanovených stavebník zákonem není zdlouhavé stavební povolení nutné, ale stačí pouhá ohláška. V jakých případech tomu tak je? Např. v případě staveb pro bydlení/rekreaci s jedním podzemním podlažím do hloubky max. 3 metry a do 2 nadzemních podlaží. V případě změn staveb, které nepřekračují předchozí parametry, dále pro změny či stavební úpravy, které nezasahují do nosných konstrukcí, nemění vzhled stavby a není vyžadováno posouzení vlivů na životní prostředí. Ohlášení dále stačí u terénních úprav, reklamních staveb aj. 


OPRAVA CHYB V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

V případě zjištění zapsání chybného údaje v katastr nemovitostí, je vždy třeba tento chybný údaj opravit. Takový chybný údaj může být opraven na základě podnětu samotného a katastrální úřadu anebo písemného návrhu vlastníka či jiného oprávněného. V případě podnětu vlastníka či jiného oprávněného se chyby v katastru opravují na základě písemného návrhu, doručenému příslušnému katastrálnímu úřadu. Z písemného návrhu musí být vždy zřejmé, kdo žádá opravu chyby, v čem tato chyba spočívá a jak by měla být opravena. V případě chyb v polohovém a geometrickém určení musí být toto vždy podloženo zeměměřickými podklady. Lhůta pro opravu chyb na základě návrhu je 30 dnů ode dne doručení žádosti na opravu (u zvlášť odůvodněných případů 60 dnů ode dne doručení návrhu).  

VYJMUTÍ Z POZEMKOVÉHO FONDU

Vyjmutí z pozemkového fondu (tzv. ZPF) je dnes často součástí územního nebo stavebního řízení. Do ZPF spadá orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty aj. další. V praxi se nejčastěji řeší vyjmutí pro stavbu rodinného domu a cena vyjmutí u pozemku do 1000 m2 se může pohybovat okolo 130.000,- Kč. Žádost může podat vlastník, vlastník v zastoupení anebo nevlastník (se souhlasem vlastníků). Příslušným úřadem je úřad s rozšířenou působností a žádost se podává na odbor životního prostředí. V žádosti je mj. třeba uvést účel odnětí, předpokládané důsledky a zdůvodnění. 

SMLOUVA O DÍLO

Smlouva o dílo je jeden z nejznámějších a nejproblematičtějších typů smluv (tedy aspoň z našeho pohledu). Dílem jako takovým podle občanského zákoníku se rozumí zhotovení určité věci, nejde-li to pod kupní smlouvu, a pak také údržba, oprava nebo úprava věci, či činnost s jiným výsledkem. Specifickým druhem je samostatně upravuje určitá specifika týkající se děl prováděných jako stavební práce. Ačkoliv se smlouva o dílo tváří tak nějak jednoduše, rozhodně doporučujeme její sepis či kontrolu nepodcenit. 

VYTYČENÍ VLASTNICKÉ HRANICE

Vytyčením hranic pozemků, se v terénu vyznačí poloha lomových bodů hranic pozemků podle údajů katastru o jejich geometrickém a polohovém určení. Vytyčování se zpravidla používá při sporech o hranice pozemku či při prodeji částí pozemků. Vytyčování provádí k tomu určená osoba, konkrétně oprávněný zeměměřický inženýr. Pro samotný průběh vytyčování hranic jsou přizvání všichni účastníci - jedná se o seznámení vlastníků (či dotčených osob) s průběhem vytyčované hranice. Pro zpřesnění hranic na základě vytyčování je nutný souhlas vlastníků všech změnou dotčených pozemků s vytyčenou nebo vlastníky upřesněnou hranicí. V případě Vašeho zájmu spolupracujeme se zeměměřickými společnostmi a vytyčení hranic můžeme rovněž bez problémů zajistit. 

PRÁVO STAVBY NA CIZÍM POZEMKU

Právo stavby je speciálním právem, které prolamuje zásadu, že stavba je součástí pozemku. V tomto režimu je pak vlastník stavby a vlastník pozemku odlišný. V případě práva stavby se jedná o věc nemovitou, která zatěžuje pozemek a toto právo je upraveno v občanské zákoníku. Právo stavby vzniká zápisem do katastru nemovitostí a to na základě smlouvy, vydržení nebo rozhodnutí orgánu veřejné. Nejčastěji však toto právo vzniká na základě smlouvy a to úplatně (tzv. stavební plat) nebo bezúplatně a na dobu maximálně 99 let. Po uplynutí doby, na které bylo právo stavby sjednáno připadá stavba vlastníkovi pozemku a to za náhradu ve výši ½ hodnoty stavby v době skončení práva. 

PROMLČENÍ PRÁV ZAPSANÝCH V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Promlčení spadá mezi skutečnosti zapisované do katastru nemovitostí. Promlčení práv stejně tak jako vznik, změna nebo zánik vlastnických práv se zapisuje na základě návrhu na vklad. Promlčené právo na základě návrhu na vklad vymaže katastr nemovitostí v souladu s § 618 nového občanského zákoníku a to na návrh osoby, která o takový výmaz usiluje. V případě promlčení práva, musí být k návrhu připojeno potvrzení o zániku nebo promlčení práva, v jejíž prospěch je zaniklé nebo promlčené právo dosud v katastru zapsáno (tzv. potvrzení o zániku práva). 

ZALOŽENÍ BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Založení bytového družstva, které zajišťuje bytové potřeby svých členů, se řídí literou Zákona o obchodních korporací a Nového občanského zákoníku a realizace založení obnáší byrokratické obtíže spojené s návštěvou právníků, notáře, živnostenského úřadu i obchodního rejstříku a je spojena s nemalými finančními náklady. Spojením služeb do jednoho obchodního balíčku, který vám nabízíme, zkrátíte náklady s tímto spojené a zejména váš drahocenný čas.

Chci prohlášením vlastníka založit společenství vlastníků jednotek

uvedené ceny jsou bez 21% DPH

Zaměření 6 a méně bytů geodetickou kanceláří

zaměření každého dalšího bytu + 900 Kč

6.000 Kč

Zaměření sklepa

100 Kč

Stanovení výměr podlahových ploch bytů a nebytových prostor

z neúplné projektové dokumentace

900 Kč

1. výjezd geodetické nebo advokátní kanceláře do 50 km od Prahy

každý další výjezd za 2.000 Kč

ZDARMA
nebo 8 Kč/km

Prohlášení vlastníka, kterým se vymezí 6 a méně jednotek

prohlášení vlastníka každé další jednotky + 700 Kč

12.000 Kč

Příprava podkladů k založení společenství vlastníků jednotek

stanovy, dokumentace pro představenstvo a členy SVJ, atd.

9.000 Kč

Notářský zápis o založení společenství vlastníků jednotek

včetně soudního poplatku a zápisu do obchodního rejstříku

7.000 Kč

Kupní smlouva o převodu vlastnictví jednotky

1.200 Kč

Nebojte se nás na cokoliv zeptat, stačí jen vyplnit níže uvedené údaje a my se Vám obratem ozveme zpět