Co je práce geodeta?

Zeměměřiči neboli geodeti poskytují veškeré podklady pro práci stavebníka, od určování vlastnických hranic, oddělování částí parcely geometrickým plánem přes vytyčení stavby rodinného domu až po rozdělení bytových jednotek v rámci prohlášení vlastníka bytových družstev.

Kdy je potřeba geometrický plán?

Zeměměřiče,  který vám zpracuje geometrický plán budete potřebovat v případě, že dochází ke změnám v hranicích pozemku. Například když se pozemek rozdělí na více parcel z důvodu prodeje či darování. 

Geometrický plán je také potřeba pro vyznačení budovy. Od zápisu rozestavěné budovy do katastru nemovitostí (a následné čerpání hypotéky), přes přístavbu, kterou se změní obvod půdorysu budovy po zápis novostavby, která čeká na kolaudaci. 

Pokud zapsané věcné břemeno se týká celého pozemku, není potřeba geometrický plán.  Avšak nemáte-li na svůj pozemek přístup z obecní cesty a soused Vám oficiálně vymezí část svého pozemku pro možnost chůze a jízdy, je nutné zapsat věcné břemeno ke konkrétní části parcely geometrickým plánem. Stejný postup je i v případě, že přes Váš pozemek povede voda, plyn, elektřina

Potřebujete pomoci? Toto vše umíme!

VYTYČENÍ VLASTNICKÉ HRANICE

Vytyčením hranic pozemků, se v terénu vyznačí poloha lomových bodů hranic pozemků podle údajů katastru o jejich geometrickém a polohovém určení. Vytyčování se zpravidla používá při sporech o hranice pozemku či při prodeji částí pozemků. Vytyčování provádí k tomu určená osoba, konkrétně oprávněný zeměměřický inženýr. Pro samotný průběh vytyčování hranic jsou přizvání všichni účastníci a je nutný souhlas vlastníků všech změnou dotčených pozemků s vytyčenou hranicí.

GEOMETRICKÝ PLÁN

Geometrický plán je základní technický podklad pro každou grafickou změnu v katastru nemovitostí. Geometrický plán vyhotovuje příslušný geodet a vyhotovuje se na například pro zaměření nové stavby ke kolaudaci pro stavební úřad a k zápisu do katastru nemovitostí, zaměření přístavby, rozdělení či parcelaci pozemků, změnu hranic pozemků, vyznačení práv věcných břemen (např. inženýrské sítě, právo chůze a jízdy, právo na vodu aj.).

OPRAVA CHYB V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

V případě zjištění zapsání chybného údaje v katastr nemovitostí, je vždy třeba tento chybný údaj opravit. Takový chybný údaj může být opraven na základě písemného podnětu vlastníka. Z návrhu musí být vždy zřejmé, kdo žádá opravu chyby, v čem tato chyba spočívá a jak by měla být opravena. V případě chyb v polohovém a geometrickém určení musí být toto vždy podloženo zeměměřickými podklady. 

VYJMUTÍ Z POZEMKOVÉHO FONDU

Do zemědělského pozemkového fondu spadá orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty aj. další. V praxi se nejčastěji řeší vyjmutí pro stavbu rodinného domu a cena vyjmutí u pozemku do 1000 m2 se může pohybovat okolo 130.000,- Kč. Žádost může podat vlastník, vlastník v zastoupení anebo nevlastník (se souhlasem vlastníků). Příslušným úřadem je úřad s rozšířenou působností a žádost se podává na odbor životního prostředí. V žádosti je mj. třeba uvést účel odnětí, předpokládané důsledky a zdůvodnění.