Jaký je rozdíl mezi věcným břemenem a služebností?

Věcná břemena jsou věcná práva k cizí věci, která se zapisují do Katastru nemovitostí, kdy majitel nemovitosti je povinen konat, trpět nebo se něčeho zdržet vůči jinému subjektu.

Služebnost je když věc slouží jiné osobě než vlastníku. Obvyklé jsou služebnosti osobní - užívací, požívací či pozemkové, které jsou převoditelné spolu s nemovitostí a to např. služebnost inženýrské sítě, právo na vodu, služebnost cesty nebo služebnost bytu lidově známé jako "právo na dožití"

Jak zjistím o jaké věcné břemeno jde?

Věcná břemena a služebnosti zjistíte z placeného výpisu z Katastru nemovitostí, a to v jeho části "C". Ten získáte buď přímo na stránkách KN, nebo na Czechpointu (pošty, úřady). Důležitou roli zde hraje také prověření nabývacího titulu stávajícího vlastníka (tj. prodávajících, od kterých chcete nemovitosti koupit), čímž může být usnesení o dědictví, kupní nebo třeba darovací smlouva.

Jaký způsobem lze věcné břemeno vymazat?

Výmaz věcného břemene závisí na jeho typu. Věcné břemeno zaniká buď dohodou smluvních stran, nebo rozhodnutím soudu. Může také skončit smrtí oprávněného, nebo promlčením, kdy oprávněný nevyužívá předmět věcného břemene po dobu 10ti let a nedomáhá se jej.

Standardně se sepíše Žádost o výmaz věcného břemene s úředně ověřenými podpisy podpisy účastníků, připraví se Návrh na výmaz věcného břemene a dokumenty se podají na Katastr nemovitostí a zaplatí se kolek.

Věcné břemeno a hypotéka

Věcné břemeno může být důvodem k tomu, že banka nemovitost označí jako nevhodnou k zástavě, tedy, že vám banka neposkytne hypoteční úvěr. Naprosto bez šance na úvěrování jsou např. na nemovitosti s věcným břemenem dožití. Banka může přistoupit na výjimku pouze v případě vysokého věku dotyčné osoby. Problémy naopak nebývají např. u služebnosti inženýrské sítě, cesty a stezky, ale vždy záleží na konkrétní situaci.


Jaká jsou nejčastější věcná břemena?

SLUŽEBNOST DOŽITÍ

Zakládá právo na bydlení pro oprávněnou osobu. V praxi se nejčastěji setkáváme s darovací smlouvou ve prospěch potomků a požadavkem na dožití dárce v nemovitosti.

SLUŽEBNOST CESTY / STEZKY

Služebnost zakládá v případě stezky právo po pozemku chodit, v případě služebnosti cesty je založeno právo po pozemku jezdit jakýmikoliv dopravními prostředky. Osoba, které přísluší služebnost cesty, přispívá poměrně k udržování cesty včetně lávek a mostů. 

PRÁVO NA VODU

Zajistí oprávněné osobě právo přístupu k vodě na sousedově pozemku. Právo na pitnou vodu je dokonce uvažováno jako ústavní právo, byť zatím bez opoře v ústavním zákoně.

SLUŽEBNOST OKAPU

Kdo má služebnost okapu, má právě svádět dešťovou vodu ze své střechy na cizí nemovitou věc buď volně nebo ve žlabu, svou střechu smí zvýšit jen tehdy, neztíží-li tím služebnost

SLUŽEBNOST INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Právo vést přes pozemek vodovodní, kanalizační, energetické nebo jiné vedení. za tuto služebnost náleží vlastníku pozemku úplata. S výši navrhované úplaty od oprávněného nemusí vlastník souhlasit a může o ní jednat, případně její spravedlivou výši nechat určit soudem.

OPORA CIZÍ STAVBY

Kdo je povinen nést tíži cizí stavby, přispěje také poměrně na udržovaní zdí nebo podpěr, není však povinen k podpěře panujícího pozemku.

POŽÍVACÍ PRÁVO

Z dob římského práva známé jako "usus fructus", kdy se poživateli poskytuje právo užívat cizí věc a brát z ní plody a užitky i mimořádný výnos z věci. Jednoduše by se to dalo popsat jako pronájem stromu, ze kterého může poživatel brát jablka

UŽÍVACÍ PRÁVO

Osobní služebnost, která poskytuje uživateli právo užívat cizí věc pro vlastní potřebu. Zřizuje se smlouvou, může být vydržena. Neumožňuje uživateli brát z věcí plody a užitky .