Rezervační smlouva - Smlouva o složení blokovací jistoty

Slouží k rezervaci nemovitosti pro kupujícího, aby měl dostatek času k vyřízení financování nemovitosti. Obsahem této smlouvy bývá nejčastěji složení rezervační zálohy a v případě, že nedojde ke koupi, tak jejím propadnutím, nebo vrácením. Jak probíhá kontrola rezervační smlouvy a na co si dát pozor si můžete přečíst na BLOGU.

Kontrolu rezervační smlouvy od realitní kanceláře nabízíme již za 2.900 Kč


Potřebujete odstoupit od smlouvy s realitní kanceláří?

Největším úskalím rezervační smlouvy je, že ji musíte mnohdy uzavřít ještě před řádným zjištěním právního a faktického stavu nemovitosti. Rozmysleli jste si koupi a hrozí Vám propadnutí zálohy? Pomůžeme Vám - budeme potřebovat scan rezervační smlouvy a krátký popis kdy a kde jste smlouvu podepisovali.

Odstoupení od rezervační smlouvy nabízíme od 1.900 Kč

Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Smlouva o smlouvě budoucí kupní (kdysi předkupní smlouva) je vztah mezi budoucím prodávajícím a kupujícím. Obě strany si prostřednictvím této smlouvy potvrzují, že v ujednané lhůtě uzavřou kupní smlouvu. Součástí smlouvy o smlouvě budoucí kupní je zpracovaná a oběma stranami schválená kupní smlouva, kdy k jejímu podpisu dojde až budou splněny všechny smluvené podmínky. Například že nemovitost bude vyklizena, zruší se zástavní právo (hypotéka) předchozího majitele či se vymažou věcná břemena.


Koupě nemovitosti ve výstavbě (developerské projekty)

Smlouvy uzavírané mezi developery a kupujícími jsou často nepřehledné a jednostranně výhodné pro developery. Mezi nejčastější úskalí jsou neurčité termíny pro dokončení stavby či předání jednotky, odchylky až 10% od užitné či podlahové plochy nebo nevybavení nemovitosti kuchyňskou linkou.


Na co je potřeba dát si pozor při koupi nemovitosti?

ODSTOUPENÍ OD PŘEDKUPNÍ SMLOUVY

O odstoupení od smlouvy lze uvažovat v případě, že došlo k porušení podmínek jedné ze stran. Například pokud se objeví platné nájemní smlouvy k nemovitosti, věcná břemena a služebnosti, exekuce a insolvence prodávajícího a další práva, která existují a nejsou zapsaná v katastru nemovitostí - například virtuální sídla.

PRODEJ NEMOVITOSTI S HYPOTÉKOU

Kupní smlouva musí obsahovat způsob vypořádání s bankou, která původní hypotéku poskytla. Obvykle se řeší výplatou části kupní ceny na účet poskytovatele hypotéky a částí kupní ceny na účet prodávajícího. Dále je potřeba vymazat staré zástavní právo a případně zapsat nové zástavní právo a vinkulovat pojistné plnění ve prospěch nového zástavního věřitele (banky). 

BUDOUCÍ ZÁSTAVNÍ PRÁVO

Banky jsou často ochotny umožnit čerpání úvěru před prodejem až poté co k nemovitosti prodávající podá návrh na zřízení zástavního práva. Někteří prodávající se zdráhají zatížit vlastní nemovitost k zajištění cizího dluhu. Tento institut může být řešením patové situace splněním odkládací podmínky vzniku zástavního práva okamžikem, kdy se kupující stane vlastníkem nemovité věci.

VIRTUÁLNÍ SÍDLA NA NEMOVITOSTI

Řada firem má své sídlo zapsané na odlišné adrese, než kde skutečně fyzicky sídlí. V nemovitosti tak může mít podnikatelské sídlo přes 4000 firem, nebo OSVČ. Exekutoři či naštvaní zákazníci tak budou chodit na Vaši adresu. Virtuální sídla se nezapisují do katastru nemovitostí a jejich výmaz není jednoduchý a rozhodně není rychlý. Sepsali jsme pro Vás článek Jak zjistit, jestli na nemovitosti není virtuální sídlo? 

PŘEVOD NEMOVITOSTI NÁKUPEM OBCHODNÍHO PODÍLU

Spočívá v převodu obchodního podílu ve společnosti, která vlastní nemovitost. Jednoduše řečeno - koupíte si firmu. Nespornou výhodou je rychlost - vůbec se nezabýváte katastrem nemovitostí, pouze se podá návrh na zápis změny do obchodního rejstříku, který je vyřízen zpravidla ve lhůtě do 5ti dnů.

NÁKUP NEMOVITOSTI V DRAŽBĚ

Je rozdíl mezi prodejem nemovitosti v exekuci a v insolvenci. Na "exekučních" nemovitostech stále mohou váznou právní závazky, jako věcné břemeno dožití, věcné břemeno cesty apod. Naproti tomu koupě nemovitosti v insolvenční dražbě je zcela bez rizika, jelikož nemovitosti jsou očištěny od všech právních závazků. 

PRÁVO STAVBY NA CIZÍM POZEMKU

Vlastník stavby a vlastník pozemku jsou odlišné osoby. Nejčastěji toto právo vzniká na základě smlouvy a to úplatně za tzv. stavební plat nebo bezúplatně a na dobu maximálně 99 let. Po uplynutí doby, na které bylo právo stavby sjednáno připadá stavba vlastníkovi pozemku a to za náhradu ve výši ½ hodnoty stavby v době skončení práva. .

SMĚNA

Směnnou smlouvou se každá ze stran zavazuje převést druhé straně vlastnické právo k věci výměnou za závazek druhé strany převést vlastnické právo k jiné věci. Jedná se vlastně o dvě kupní smlouvy proti sobě, s tím, že plnění je nepeněžité, formou jiné nemovité věci, kdy strany si mezi sebou dojednají tzv. doplatek