KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVY

Kupní smlouva je základním dokumentem, ve kterém si strany dojednávání předmět převodu, platbu kupní ceny, vypořádání zástavních a jiných práv, převzetí nemovitosti, přechodu nebezpečí škody na nemovitosti, skryté vady či jiné podstatné záležitosti.

Rezervační smlouva, jak název napovídá slouží k zajištění rezervace nemovitosti pro kupujícího, aby měl dostatek času na zajištění financování nemovitosti. Obsahem této smlouvy bývá nejčastěji složení rezervační zálohy a v případě, že nedojde ke koupi, tak jejím propadnutím, nebo vrácením.

Je třeba mít na vědomí, že při převodu nemovitosti se převádí i zástavní právo s ní spojené, pokud jej strany svým jednáním nevyřeší jinak. Je nutné, aby měl kupující právní ochranu a nevystavil se riziku, že převezme závazek, který nechce.

Níže uvádíme seznam nejčastějších smluvních ujednání spojených s kupními, rezervačními či zástavními smlouvami.

PRODEJ NEMOVITOSTI S HYPOTÉKOU

Kupní smlouva musí obsahovat způsob vypořádání s bankou, která původní  hypotéku poskytla. Obvykle se řeší výplatou části kupní ceny na účet poskytovatele hypotéky a částí kupní ceny na účet prodávajícího. Dále je potřeba vymazat staré zástavní právo a případně zapsat nové zástavní právo a vinkulovat pojistné plnění ve prospěch nového zástavního věřitele.

BUDOUCÍ ZÁSTAVNÍ PRÁVO

Banky jsou často ochotny umožnit čerpání úvěru před prodejem až poté co k nemovitosti prodávající podá návrh na zřízení zástavního práva. Někteří prodávající se zdráhají zatížit vlastní nemovitost k zajištění cizího dluhu. Tento institut může být řešením patové situace splněním odkládací podmínky vzniku zástavního práva okamžikem, kdy se kupující stane vlastníkem nemovité věci.

VÝMĚNEK

Je zaopatřovací smlouvou, kdy si vlastník nemovitosti vymíní, že chce v nemovitosti nadále bydlet. V současné době se také využívá Věcné břemeno dožití.

PŘEDKUPNÍ PRÁVO

Jedná se o ujednání mezi stranami o tom, že ten, který chce nemovitost prodat, je povinen ji nejdřív nabídnout oprávněnému z předkupního práva. Od 1. 7. 2020 se zrušilo zákonné předkupní právo a lze jej ujednat pouze smluvně. 

PŘEVOD NEMOVITOSTI JAKO NÁKUP OBCHODNÍHO PODÍLU 

Tzv. "share deal" spočívá v převodu obchodního podílu ve společnosti, která vlastní nemovitost. Takový převod má výhodu v tom, že se nehradí daň z nabytí nemovitosti. Další nespornou výhodou je rychlost, kdy k prodeji podílu a jeho zápisu dochází zpravidla ve lhůtě 5ti dnů.

SMĚNA

Směnnou smlouvou se každá ze stran zavazuje převést druhé straně vlastnické právo k věci výměnou za závazek druhé strany převést vlastnické právo k jiné věci. Jedná se vlastně o dvě kupní smlouvy proti sobě, s tím, že plnění je nepeněžité, formou jiné nemovité věci, kdy strany si mezi sebou dojednají tzv. doplatek

VÝHRADA ZPĚTNÉHO PRODEJE ČI KOUPĚ 

Tímto ustanovením se jedna strana zavazuje druhé převést na ní nemovitost v nezhoršeném stavu a za předem dojednanou cenu.

VÝPROSA

Bezplatné přenechání nemovitosti k užívání, aniž je ujednána doba po kterou se může věc užívat. Typickým příkladem je používání "zkratky" přes sousedovu louku, která může být zapsána i věcným břemenem.

KOUPĚ NA ZKOUŠKU

Ujednání o koupi na zkoušku může mít povahu odkládací nebo rozvazovací  podmínky. Obvykle se sjednává na dobu 1 roku. Koupě na zkoušku umožňuje kupujícímu zvážit své rozhodnutí. Prodávající je vázán kupní smlouvu a kupující se může po uplynutí doby rozhodnout, zda kupní smlouvu schválí. Této možnosti se využívá např. pokud není jistá změna územního plánu. 

ODSTUPNÉ

Jedná se o finanční náhradu za uvolnění nemovitosti. V případě nemovitostí sloužících k podnikání je to převzetí zákaznické základny.

Všechny smlouvy jsme schopni po vzájemné domluvě připravit na dálku a zaslat Vám je poštou s označením míst, která máte podepsat. Na Vás je jen ověřit podpis například na poště a poslat nám podepsané smlouvy zpět.

Vše si tak zařídíte z pohodlí Vašeho domova.

uváděné ceny jsou bez 21% DPH (ceny jsou platné od 1.ledna 2021) 

Sepsání či revize Kupní smlouvy

nebo Smlouvy o smlouvě budoucí kupní do 10 normostran 

3.900 Kč

Sepsání či revize Rezervační smlouvy

do 5 normostran

900 Kč

Kontrola Zástavní smlouvy a Smlouvy o hypotečním úvěru

1.900 Kč

Vypracování návrhu na vklad do Katastru nemovitostí
(včetně podání a právního zastoupení)

klient platí kolek 2.000 Kč

1.500 Kč

Právní konzultace (30 minut)

osobně, nebo prostřednictvím videohovoru

1.250 Kč

Zapracování a kontrola připomínek

900 Kč

Právní prověření nemovitosti a prodávajícího

zahrnuje lustraci v ISIR, CEE, nespolehlivý plátce DPH, burza pohledávek, katastr nemovitostí, evidence úpadců

900 Kč

Ověřený podpis

v kanceláři v Praze, nebo Brně

100 Kč / 1 podpis

Sepis a revize Úschovní smlouvy

Smlouva na úschovu kupní ceny (advokát, notář, banka, realitní kancelář)

1.900 Kč

BALÍČEK SLUŽEB - bez omezení a bez starostí
KE KUPNÍ A ÚSCHOVNÍ SMLOUVĚ 

Součástí balíčku není poplatek za advokátní úschovu a kolek na KN

9.500 Kč

Advokátní úschova kupní ceny 0,1% z uschovávané částky

uschovávaná částka x (krát) 0,001

dle výpočtu

Nebojte se nás na cokoliv zeptat, stačí jen vyplnit níže uvedené údaje a my se Vám obratem ozveme zpět