Sousedské spory jsou bohužel velice časté, jelikož sousedy ani příbuzné si člověk nevybírá. Nejčastěji jsou vyvolány situací, kdy vlastník nebo jiný uživatel nemovitosti jedná takovým způsobem, že obtěžuje sousedící vlastníky nemovitostí. Nejčastějšími spory je omezování imisemi (hluk, dým, zápach, stín), spadanými plody, převisy větví a volně pobíhajícími zvířaty.

Pro zachování dobrých vztahů je nejlepší vyřešit problém domluvou. Pokud toto řešení nezabere, je možné podat výzvu k odstranění závadného stavu písemně. Pokud soused nereaguje ani na písemnou výzvu máte možnost řešit v případě bytu problém na úrovni bytového družstva / SVJ nebo na příslušném obecním úřadu. Nejkrajnějším řešením je využít sousedské žaloby u soudu.


S čím Vám můžeme pomoci?

AIRBNB V DRUŽSTEVNÍM BYTĚ

Ohledně Airbnb už toho bylo hodně napsáno. Stále se spekuluje, zda bude či nebude zakázáno. Zatím ale stále není, takže možnost takto pronajímat byt je stále aktuální. To, že můžeme byt pronajímat pokud je ve výlučném vlastnictví je jasné, ale jak je to v případě družstevního bytu? Pokud vlastníte družstevní podíl a právem nájmu bytu, pak vás asi zklameme. Ostatní družstevníci mohou takový pronájem zcela vyloučit. Vlastníkem bytu je zde družstvo jako celek, nikoliv vy. V tomto případě obrana není, družstvo může prostřednictvím stanov takový pronájem zcela vyloučit.

PŘÍMÉ A NEPŘÍMÉ IMISE

Jedná se o narušování vlastnických práv sousedy nad míru obvyklou poměrům. Přímé imise jsou taková, které se přímo dotýkají sousedního pozemku, např. vyústění okapu, výfuk vzduchotechniky na pozemek nebo azbestový plot, ze kterého padají kusy na náš pozemek. Přímé imise jsou zakázány vždy (výjimku tvoří dohoda o imisích za úplatu). Nepřímé imise probíhají v cizí nemovitosti a tam se projevují následky, které nás obtěžují a které musíme prokazovat. Ochrana se poskytuje proti nepřímým imisím pokud překračuje míru přiměřenou poměrům a společensky únosné hranice dané dobrými mravy.  

OPLOCENÍ

Spory o oplocení jsou mezi sousedy rovněž velmi časté. Jak to tedy vlastně je v praxi? Jako základ je dobré vědět, kde končí a začíná váš pozemek. Obecně platí, že ploty, zdi, meze, strouhy a jiné podobné přirozené či umělé "přehrady" mezi pozemky jsou společné. Takové společné oplocení může každý užívat na své straně a to do poloviny její tloušťky - nesmí se však činit nic, co by ohrozilo tu část, kterou užívá soused.

PRÁVO NA NEZBYTNOU CESTU

Právo nezbytné cesty je také komplexně upraveno v občanském zákoníku. Institut nezbytné cesty má za cíl zajistit vlastníkovi přístup pozemku. Právo nezbytné cesty je komplexně upraveno zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "občanský zákoník"). Smyslem tohoto právního institutu je zajistit vlastníkovi pozemku přístup k veřejné cestě za předpokladu, že k takovéto cestě přístup nemá nebo jeho stávající přístup k veřejné cestě je zcela nedostačující jeho potřebám

STROMY, KEŘE, PLODY

Občanský zákoník určuje že, plody spadlé ze stromů a keřů na sousední pozemek náleží vlastníkovi pozemku na který spadly. Ohledně zasahujících částí stromů platí, že pokud vlastník, ke kterému zasahují části rostlin sousedových stromů požádá souseda o odklizení a ten tak v přiměřené době neučiní, smí vlastník šetrným způsobem a ve vhodné roční době odstranit kořeny či větve přesahující na jeho pozemek, působí-li to škodu či jiné obtíže převyšující zájem na nedotčeném zachování stromu. Části jiných rostlin než stromů přesahující na sousední pozemek může soused odstranit šetrným způsobem bez dalších omezení.

ZVÍŘATA - ROJ VČEL

Sousloví uletěly mi včely asi zná každý, co když vám ale uletí doopravdy? Co hůř, co když se u Vás usídlí cizí roj včel? Na takovou situaci pamatuje občanský zákoník a to ve svém § 1014. Pokud k vám vletí cizí roj včel a usídlí se ve vašem úlu, pak platí, že na něj máte nadále právo vy a to pro vlastníka bez náhrady. Pokud by však takový roj k vám pouze vzlétl, platí, že jde o sousedskou imisi, která vás obtěžuje a máte nárok na zákonnou ochranu.

PŘELÉTÁNÍ DRONŮ

Přelétání dronů nad cizím pozemkem je v poslední době častým problémem. Mnoho lidí řeší situaci tuto nepříjemnou situaci tak, že se snaží cizí dron sestřelit - tak to tedy rozhodně nedoporučujeme, mohli byste pak být v křížku se zákonem pro poškozování cizí věci. Zatím panovala okolo dronů dost nejasná pravidla, ale od 1.7.2020 už platí nová evropská legislativa

STAVEBNÍ ČINNOST NA POZEMKU

Vlastník pozemku má právo po sousedovi požadovat, aby za přiměřenou náhradu snášel vstup na jeho pozemek za účelem bourání nebo stavění stavby (opravy nebo obnovy), nelze-li tyto práce vykonat jinak než užitím sousedního pozemku.