Obchodní podmínky

DOPLŇUJÍCÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE KUBEČKA & PROKOP, ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ S.R.O.,

pro právní službu spočívající v sepisu, či kontrole realitních smluv, nebo smluv o úschově finančních prostředků a dalších právních službách nabízených na webovém sídle www.chytrauschova.cz a www.realitniadvokatni.cz, dále jen "DOP"

platné od 01.04.2021

I.

Úvodní ustanovení

 • Tyto doplňující obchodní podmínky (dále jen "DOP"), rozšiřují a doplňují všeobecné obchodní podmínky advokátní kanceláře (dále jen "AK)" KUBEČKA & PROKOP, ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ s.r.o. uveřejněné na odkazu https://www.kp-partners.cz/files/vseobecne-obchodni-podminky-ak-kp-partners.pdf (dále jen "VOP") pro právní služby nabízené na webovém sídle www.chytrauschova.cz a www.realitniadvokatni.cz;
 • Ve věcech neupravených DOP platí VOP. Dohoda mezi klientem a AK má přednost před DOP a VOP.

II.

Vymezení pojmů

"Klient" příjemce poskytované právní služby nabízené prostřednictvím webových stránek www.chytrauschova.cz a www.realitniadvokatni.cz;

"Služba" právní služba spočívající v sepisu, nebo kontrole realitních smluv a sepisu smlouvy o úschově finančních prostředků a dalších právních službách nabízených na webovém sídle www.chytrauschova.cz a www.realitniadvokatni.cz. Služba je poskytována za Cenu na základězávazné objednávky Klienta, která může být přijata a posléze odsouhlasena AK emailem, nebo písemným odsouhlasení poptávky prostřednictvím webového formuláře nebo uzavřením písemné smlouvy;

"Cena" uvedená na webových stránkách obsahuje zejména sepsání standardizované smlouvy na základě objednávky formou průvodního objednacího emailu, která obsahuje zejména obligatorní náležitosti Tato smlouva je navrhována AK a vyplněna na základě prvotního průvodního objednacího emailu od Klienta. Cena za smlouvu se zvyšuje zejména podle počtu úprav a Změn vyžadovaných Klientem.

"Změna" je každé jednotlivé odchýlení od vypracované standardizované smlouvy na základě objednávky formou prvního objednacího emailu od Klienta.

III.

Pravidla poskytnutí právní služby

 • Cena za Službu uvedená na webové stránce obsahuje zejména sepsání standardizované smlouvy.
 • Každá jednotlivá Změna ve smlouvě na žádost Klienta je zpoplatněna částkou ve výši 500,-Kč + DPH. Za změnu se považuje i oprava chybného údaje zadaného Klientem, nebo každá jednotlivá Změna již odsouhlaseného znění vytvořené smlouvy. (např. změna částky v úschově, změna bankovního ústavu, změna adres, změna účtů, změna ceny v úschově aj.).
 • Cena za Službu nezahrnuje daně, soudní poplatky, správní poplatky, prohlášení o pravosti podpisu advokátem, náklady za ztrátu času, cestovné nebo jiné vícenáklady náklady, které mohou vzniknout v průběhu poskytnutí Služby, ledaže jsou zahrnuty v objednávce akceptované AK. Na tyto vícenáklady bude Klient vždy včas upozorněn a budou objednány a účtovány až po jich odsouhlasení.
 • Cena za Službu nezahrnuje právní konzultaci osobně, telefonicky, nebo prostřednictvím videohovoru nad rámec úvodní komunikace ohledně rozsahu Služby, či komunikaci směřující k objednání Služby. Cena za další právní konzultaci spočívající zejména v telefonických hovorech, osobních nebo virtuálních jednáních se řídí cenou za právní službu uvedenou ve VOP AK.
 • AK je oprávněna vyúčtovat právní službu kdykoliv v průběhu jejího poskytování, nebo i před jejím poskytnutím. Před poskytnutím Služby je AK oprávněna vyúčtovat právní službu zpravidla vždy, pokud očekává vyšší vícenáklady, nebo vyšší hotové náklady. Cenu za služby je Klient povinen uhradit do 7 dnů po zaslání faktury za Služby. V případě vystavení faktury v před nebo průběhu poskytování právní služby z důvodu vyšších očekávaných hotových nákladů, nebo vyšších očekávaných vícenákladů je oprávněna AK pozastavit práci v souvislosti s právní službou až do úhrady požadované částky Klientem.
 • Pokud nebude Klient s předem vyúčtovanými vícenáklady souhlasit, může od této Smlouvy odstoupit. AK má právo na uhrazení odměny za Službu, kterou do té doby vykonala.
 • V případě oznámených víceprací Klientovi spočívajících v rozsáhlejší nebo složitější právní službě, než je Služba popsaná v těchto DOP platí ceny uvedené ve VOP. (např. hodinová cena za právní službu, administrativní služba, ověření pravosti podpisu, ztráta času v souvislosti s pořízením výpisu z listu vlastnictví, atp.)
 • V případě advokátních úschov poskytovaných v rámci Služby, platí, že pokud je dán rozpor mezi kupní smlouvou, nebo jinou smlouvou, která slouží jako podklad pro smlouvu o advokátní úschově, pro AK je závazná smlouva o advokátní úschově a její ustanovení.
 • Klient nese odpovědnost za správnost a pravost dodaných podkladů na základě kterých AK vypracovává dokumenty. AK neověřuje správnost a pravost dodaných podkladů.

IV.

Expresní služba

Klient bere na vědomí, že standardní doba poskytnutí jednoduché Služby spočívající v kontrole nebo sepisu realitní smlouvy, či zapracování připomínek, je 5 pracovních dní od dodání všech podkladů, případně písemného návrhu realitní smlouvy. Začátek lhůty standardní doby počíná běžet prvním dnem po obdržení pokynu Klienta a konec lhůty standardní doby je končí půlnocí posledního dne.

 • V případě výslovného pokynu klienta o poskytnuté právní služby mimo pracovní dobu AK, nebo expresně do 48 hodin, resp. 24 hodin platí zvýšení odměny obdobně dle čl III. odst. 20, 22 a 23 VOP, AK nemusí žádosti Klienta o expresní službu vyhovět.

V.

Prohlášení vlastníka

 • Termín zpracování této právní služby se vždy řídí dohodou AK a Klienta.
 • Cena právní služby uvedená v ceníku na webové stránce www.realitniadvokatni.cz je cenou minimální spočívající ve vypracování standardizované dokumentace ze strany AK. Jakékoliv další změny, úpravy, právní porady, rozbory, a to i takové, které vznikly změnami skutečností, které neleží na straně Klienta (například změna vlastníka z důvodu dědického řízení, neohlášená změna adresy, nestandardní doplňující požadavky ze strany KN, atd.), které budou mít v důsledku vliv na složitost a rozsah právní služby, budou zpoplatněny cenami uvedenými ve VOP.
 • V případě poskytování právní služby, nebo případné geodetické služby na místě samém účtuje advokátní kancelář nebo geodetická kancelář částku ve výši 2.000,-Kč za výjezd a cestovné obdobně dle čl. III odst. 11 VOP

VI.

Ochrana osobních údajů

AK zpracovává běžné osobní údaje zájemců o právní službu, které zájemce vyplní v kontaktním formuláři, a to jméno, příjmení a emailová adresa. Tyto údaje zpracovává AK v souladu s ustanovením čl. 6 písm. f) GDPR, tedy z důvodu svého oprávněného zájmu. Účelem je oslovování zájemců o právní služby s obdobnými právními službami AK.

V souvislosti s tímto zpracováním máte právo na poskytnutí základních informací ohledně zpracování; právo na přístup k osobním údajů; právo na opravu; právo na výmaz; právo na omezení zpracování .

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za výše uvedeným účelem 5 let od poslední vzájemné komunikace, nebo do doby než požádáte o výmaz osobních údajů.

V případě, že nesouhlasíte s tím, jakým způsobem s Vašimi osobními údaji nakládáme, máte právo se obráti na Úřad pro ochranu osobních údajů, kdy kontaktní údaje naleznete zde: www.uoou.cz

VII. 

Závěrečná ustanovení

Klient bere na vědomí, že tyto DOP mohou být AK s účinností pro Služby poskytované mezi AK a Klienty jednostranně měněny. Každá změna těchto DOP je vůči Klientovi účinná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení oznámení o změně DOP Klientovi prostřednictvím e-mailové adresy prostřednictvím které Klient komunikuje s AK. Klient je oprávněn změnu DOP odmítnout. Toto odmítnutí bude mít za následek ukončení poskytování Služeb AK a Klientovi ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti předmětné změny DOP.

V Praze dne 01.04.2021

KUBEČKA & PROKOP, advokátní kancelář s.r.o.

Mgr. František Kubečka, advokát