DRUŽSTVA, SVJ, PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA

Podílové spoluvlastnictví přináší v praxi nespočet problémů. Jedná se o otázky správy společné věci, investice jednoho vlastníka na společnou nemovitost, či zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví dohodou, nebo soudním sporem. Častou mýlkou bývá pokud vlastníte např. ideální polovinu rodinného domu. Není tím myšlena polovina vertikální, či horizontální ale společná a nerozdílná polovina každé věci. 

Společenství vlastníků jednotek je subjekt s vlastní právní subjektivitou, která v mezích svého účelu jedná s vlastníky jednotlivých jednotek, které jsou právně samostatné části a s třetími osobami, to vše v rozsahu stanoveném stanovami. Není nic horšího, než nepromyšlené stanovy, které jsou staženy z internetu jako vzor. Jejich změna je pak v případě sporu vlastníků jednotek skoro nemožná. V moderních stanovách nesmí být opomenuta otázka hlasování per rozlam, nebo mimo schůzi vlastníků. 

Prohlášení vlastníka je písemné rozhodnutí, kterým se rozdělí dům na bytové a nebytové jednotky geodetickou kanceláří. Pokud byl dům ve vlastnictví družstva, lze vyčleněné jednotky posléze převést na její členy. Díky rozdělení je možné konkrétní jednotku prodat, darovat nebo zatížit zástavním právem.

NÁJEMNÍ A PODNÁJEMNÍ SMLOUVY

Srozumitelné a neprůstřelné nájemní smlouvy jsou ideálním nástrojem pro pronajímatele i nájemce chtějí mít jasně definované vzájemné vztahy, odpovědnost za škodu, instituty kaucí, náhradních bydlení, či jiné běžné součásti nájemních smluv pod kontrolou. Stejná situace je i při podnájemních vztazích a možnosti podnájemní vztah platně uzavřít pouze po souhlasu pronajímatele.

ČLENSTVÍ V BYTOVÉM DRUŽSTVU

Členství v bytovém družstvu vzniká různě - dnem vzniku družstva, dnem rozhodnutí orgánu o přijetí člena družstva, převodem, nebo přechodem družstevního podílu. Připravujeme členství v každém případě, a to založením družstva, úpravou stanov, přípravou smluv o převodu členských práv, nebo zastoupením v dědickém řízení. 

ZALOŽENÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

Nabízíme službu založení společenství vlastníků jednotek, včetně podrobné konzultace ustanovení stanov, které bývají v praxi označované jako problematické. Naši advokáti mají zkušenosti s vedením SVJ a poskytují poradenství orgánům SVJ se správným, resp. legitimním vedením SVJ. 

DLUHY ČLENA BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Člen bytového družstva může být z družstva vyloučen, jestliže závažným způsobem nebo opakovaně porušil své členské povinnosti, přestal splňovat podmínky pro členství nebo z jiných důležitých důvodů uvedených ve stanovách. Namísto ceny za družstevní podíl tak jeho člen získá pouze jeho vypořádací podíl. 

INVESTICE NÁJEMCE DO BYTU

Při skončení nájmu je nájemce povinen odevzdat byt pronajímateli ve stavu, v jakém jej převzal. Nájem je však vztahem dlouhodobým, v jehož průběhu může docházet ze strany nájemce ke změnám pronajatého bytu, což se samozřejmě bude odrážet i ve stavu bytu při jeho odevzdání. Obecně je povoleným následkem výkonu užívacího práva k bytu pouze právo běžné údržby a drobných oprav, právo, resp. povinnost k zabránění škod či odstranění vad, či poškození, které má, ale neodstraní pronajímatel 

PŘEVOD DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

Převést družstevní podíl lze pouze na osobu, která se dle zákona nebo stanov může stát členem družstva, a to smlouvou, která je účinná okamžikem doručení družstvu. Převodce družstevního podílu ručí za dluhy, které jsou s družstevním podílem spojeny.

DLUHY SVJ

Vlastníci jednotek ručí za dluhy společenství vlastníků, v poměru podle velikosti svého podílu na společných částech. Vlastníci jednotek, kteří jsou členy společenství vlastníků, tak ručí celým svým majetkem za dluhy společenství vlastníků v poměru podle velikosti svého spoluvlastnického podílu. Shromáždění tak má jeden z nejzásadnějších úkolů, a to je kontrola hospodaření SVJ.

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA

Nejprve je potřeba faktické zaměření celé budovy po jednotlivých podlažích geodety.  Písemné prohlášení vlastníka obsahuje údaje o pozemku, domu, obci a katastrálního území. Dle zákona musí být přesně specifikována jednotka, a to pojmenováním a označením číslem a umístěním včetně účelu užívání.

PŘEVOD DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ

Byt musí být vymezen jako samostatná jednotka. Ne každé družstvo bytové jednotky takto vymezilo a musí být vymezené tzv. prohlášení vlastníka. Podmínky pro převod družstevního bytu do osobního vlastnictví pak určují stanovy a realizuje se smlouvou a návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Ideální je, pokud převody do osobního vlastnictví organizuje družstvo jako celek, které objednáním většího počtu smluv u advokátní kanceláře docílí snížení nákladů na přípravu jednotlivé smlouvy. 

ZATÍŽENÍ DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU 

Družstevní podíl podle nového zákona o obchodních korporacích již nemá charakter členských práv, ale věci a je ho možné zatížit zástavním právem. Některé banky již tento režim přihnuly za svůj, byť nabízejí o něco horší úrokovou sazbu (toto zajištění je rizikovější). Takové zástavní právo se nezapisuje do katastru nemovitostí, ale do obchodního rejstříku. Banky většinou setrvávají na poskytnutí tzv. předhypotečního úvěru s následným zatížením nemovité věci, a to v okamžik kdy dojde k jejímu převodu do osobního vlastnictví.

REÁLNÉ ROZDĚLENÍ SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU

Nikdo nesmí být nucen setrvávat v podílovém spoluvlastnictví. O rozdělení věci, je-li rozdělení možné se lze dohodnout, nebo o jejím účelném rozdělení rozhodne na návrh spoluvlastníka soud. Není-li možné věc rozdělit reálně může nastoupit přikázání věci jednomu za úplatu. Soud může při vypořádání zřídit věcné břemeno, nebo služebnost.

Prohlášení vlastníka a založení společenství vlastníků jednotek

uvedené ceny jsou bez 21% DPH (ceny jsou platné od 1.ledna 2021)

Zaměření 6 a méně bytů geodetickou kanceláří

zaměření každého dalšího bytu + 900 Kč

6.000 Kč

Zaměření sklepa

100 Kč

Stanovení výměr podlahových ploch bytů a nebytových prostor

z neúplné projektové dokumentace

900 Kč

1. výjezd geodetické nebo advokátní kanceláře do 50 km od Prahy

každý další výjezd je za 2.000 Kč

ZDARMA
nebo 8 kč/km

Prohlášení vlastníka, kterým se vymezí 6 a méně jednotek

prohlášení vlastníka každé další jednotky + 700 Kč

12.000 Kč

Příprava podkladů k založení společenství vlastníků jednotek

stanovy, dokumentace pro představenstvo a členy SVJ, atd.

9.000 Kč

Notářský zápis o založení společenství vlastníků jednotek

včetně soudního poplatku a zápisu do obchodního rejstříku

7.000 Kč

Kupní smlouva o převodu vlastnictví jednotky

1.200 Kč

Nebojte se nás na cokoliv zeptat, stačí jen vyplnit níže uvedené údaje a my se Vám obratem ozveme zpět