Rozdíl mezi družstevním a osobním vlastnictvím

Zásadní rozdíl je ve vlastnickém právu k dané bytové jednotce. U nemovitosti, kterou máte v osobním vlastnictví jste v Katastru nemovitostí vedeni jako její majitel. Při vstupu do bytového družstva nekupujete přímo konkrétní byt, ale pouze určitý podíl na jeho majetku. Koupí družstevního podílu získáváte právo na nájem vybrané bytové jednotky. Vlastníkem nemovitosti je družstvo. Majitel družstevního podílu je pouze nájemcem bytu. Za určitých podmínek může být členovi družstva dokonce nájemní smlouva vypovězena a může být z družstva vyloučen, a o svůj byt tak přijít. 

Prodej družstevního podílu

Bytové družstvo nemůže zakázat nebo omezit převod družstevního podílu, pokud kupující splňuje podmínky stanov družstva. Ty najdete online ve sbírce listin Obchodního rejstříku. Stanovy však mohou zakázat, že členem bytového družstva nesmí být právnická osoba či cizinec.

Koupí družstevního podílu na vás přejdou všechny dluhy s ním spjaté. Před podpisem Smlouvy o převodu členských práv a povinností k bytovém družstvu je třeba zajistit aktuální potvrzení bytového družstva o výši dluhů převodce a anuity družstva (např. dluhy družstva vůči bance).

Převod družstevního podílu do osobního vlastnictví

Po splacení anuity družstevního podílu je možné požádat družstvo o převod podílu do osobního vlastnictví. V případě, že členská schůze dopadne pozitivně je podmínkou k převodu zpracování tzv. Prohlášení vlastníka. Všechny části domu (bytové a nebytové prostory, chodby, parkovací stání, travnatá plocha) se zaměří geodetickou kanceláří a následně advokátní kancelář přiřadí ke konkrétním jednotkám vlastnická práva.

Společenství vlastníků jednotek

Povinnost založit společenství vlastníků je pokud je v domě vymezeno alespoň pět jednotek, z nichž alespoň tři jednotky jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků. Společenství vlastníků je třeba založit nejpozději po vzniku vlastnického práva k první převedené jednotce. Jedná se o limit nejpozdějšího založení společenství, SVJ je možné založit kdykoli dříve, nejdříve však během přípravy Prohlášení vlastníka. Při nesplnění povinnosti založit společenství vlastníků nehrozí žádná sankce, ale pokud nevznikne SVJ - nezapíše se vlastnické právo k jednotce do katastru nemovitostí.

S čím Vám ještě můžeme pomoci?

ZALOŽENÍ BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Založení bytového družstva, které zajišťuje bytové potřeby svých členů, se řídí Zákonem o obchodních korporací a Novým občanským zákoníkem. Realizace založení obnáší byrokratické obtíže spojené s návštěvou právníků, notáře, živnostenského úřadu i obchodního rejstříku a je spojena s nemalými finančními náklady. Spojením služeb do jednoho obchodního balíčku, který vám nabízíme, zkrátíte náklady s tímto spojené a zejména váš drahocenný čas. 


PŘEVOD DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ

Byt musí být vymezen jako samostatná jednotka. Ne každé družstvo bytové jednotky takto vymezilo a musí být vymezené tzv. prohlášení vlastníka. Podmínky pro převod družstevního bytu do osobního vlastnictví pak určují stanovy a realizuje se smlouvou a návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA

Prohlášení vlastníka je písemné rozhodnutí, kterým se rozdělí dům na bytové a nebytové jednotky geodetickou kanceláří. Pokud je dům ve vlastnictví družstva, lze vyčleněné jednotky posléze převést na její členy. Díky rozdělení je možné konkrétní jednotku prodat, darovat nebo zatížit zástavním právem. Co je to prohlášení vlastníka se dozvíte v Blogu.

ZALOŽENÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

Nabízíme službu založení společenství vlastníků jednotek, včetně podrobné konzultace ustanovení stanov, které bývají v praxi označované jako problematické. Naši advokáti mají zkušenosti s vedením SVJ a poskytují poradenství orgánům SVJ se správným, resp. legitimním vedením SVJ.

DLUHY ČLENA BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Člen bytového družstva může být z družstva vyloučen, jestliže závažným způsobem nebo opakovaně porušil své členské povinnosti, přestal splňovat podmínky pro členství nebo z jiných důležitých důvodů uvedených ve stanovách. Namísto ceny za družstevní podíl tak jeho člen získá pouze jeho vypořádací podíl.

DLUHY SVJ

Vlastníci jednotek, kteří jsou členy společenství vlastníků, ručí celým svým majetkem za dluhy společenství vlastníků v poměru podle velikosti svého spoluvlastnického podílu. Shromáždění tak má jeden z nejzásadnějších úkolů, a to je kontrola hospodaření SVJ.

ZÁSTAVA DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU HYPOTÉKOU

Družstevní podíl má od roku 2014 charakter věci a je ho možné zatížit zástavním právem (hypotékou). Takové zástavní právo se nezapisuje do katastru nemovitostí, ale do obchodního rejstříku. Banky většinou setrvávají na poskytnutí tzv. předhypotečního úvěru s následným zatížením nemovité věci, a to v okamžik kdy dojde k jejímu převodu do osobního vlastnictví.

ZPENĚŽENÍ DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU INSOLVEČNÍM SPRÁVCEM

Při zpeněžení družstevního podílu insolvenčním správcem se jedná o uspokojování dluhů dlužníka vůči věřitelům. 

Cenová nabídka na prohlášení vlastníka

Abych Vám mohl zpracovat co nejpřesnější cenovou nabídku na prohlášení vlastníka nemovitosti, potřebuji zodpovědět na několik otázek týkající se vaší nemovitosti:

  • Počet jednotek: Kolik bytových a nebytových jednotek se v nemovitosti nachází?
  • Sklepy: Kolik sklepů/sklepních kójí je součástí domu?
  • Dokumentace: Máte k dispozici stavební/projektovou dokumentaci, kterou byste mi mohli pro upřesnění cenové nabídky poslat?
  • Mezonety: Jsou v nemovitosti mezonetové jednotky?
  • Rozsah prohlášení: Preferujete základní grafickou verzi prohlášení, kde jsou jednotky označeny pouze jako buňky s podlahovou plochou, nebo rozšířenou grafickou verzi s vyznačením oken, dveří, WC atd.?
  • Využití společných prostor: Budou některé části společných prostor vyhrazeny k výlučnému užívání (např. pronájem kočárkárny jako skladu)?
  • Typ prohlášení: Jedná se o úplně první prohlášení vlastníka, nebo o změnu stávajícího (např. doměření nových půdních bytů)?
  • Věcná břemena: Bude součástí prohlášení vlastníka věcné břemeno (např. trafostanice v suterénu)?