DAROVÁNÍ A DĚDĚNÍ

Darovací smlouvou převádí dárce obdarovanému bezúplatně movitou věc. Darování lze podmínit určitými podmínkami a v případě jejich nesplnění dar odvolat.

Mezigenerační převod nemovitých věcí lze realizovat například závětí nebo dědickou smlouvou nebo právě darovací smlouvou za života zůstavitele, či pro případ smrti (resp. odkazem).

Svěřenský fond se hodí k darování rozsáhlejšího majetku jako například hotelu nebo zemědělského hospodářství. 

DAROVÁNÍ NEZLETILÉMU

Soud rozhoduje o jednání nezletilého zastoupeného opatrovníkem tak, aby mu darováním nevznikl újma, nebo se nezletilý nezavázal k něčemu pro něho negativnímu. Zahajuje se návrhem na schválení právního jednání nezletilého.

ODVOLÁNÍ DARU Z DŮVODŮ HMOTNÉ NOUZE

Dárci vzniká právo odvolat dar, jestliže dárce upadne po darování do takové nouze, že nemá ani na nutnou vlastní výživu nebo nutnou výživu osoby, ke které má zákonnou vyživovací povinnost.

NABYTÍ NEMOVITOSTI DO MANŽELSTVÍ 

Vlastníte-li nemovitost, která patří do výlučného vlastnictví jednoho z manželů a chcete-li ji vlastnit oba manželé, lze tak učinit darovací smlouvou. Darovat druhému manželovi část majetku příslušejícího do společného jmění manželů však nelze. V tomto případě, tak lze učinit prostřednictvím rozšíření společného jmění manželů, nebo obrácení zúžením společného jmění manželů.

SEPSÁNÍ ZÁVĚTI

Závěť lze sepsat notářským zápisem. sepsat závěť o malém majetku však není těžké a může být i zadarmo. Jedná se o holografní závěti, které jsou sepsané vlastní rukou a vlastnoručně podepsané, nebo alografní závěti (sepsané na počítači) podepsané vlastní rukou a podepsané dvěma svědky s příslušným zákonným prohlášením. 

ZCIZOVACÍ SMLOUVA, ZCIZENÍ

Zcizovací smlouva je smlouva o převodu vlastnictví k věci. Patří sem kupní smlouvy, darovací smlouvy, směnné smlouvy, smlouvy o prodeji části závodu a další smlouvy na základě kterých dojde ke změně v osobě vlastníka nemovitosti.

SVĚŘENSKÝ FOND

Velmi populární vyčlenění majetku, který se stává anonymním a který je po splnění podmínek předán obmyšlenému. Tímto způsobem lze za současného právního vědění například předcházet střetu zájmu mezi podnikatelským a politickým světem.

ODVOLÁNÍ DARU PRO NEVDĚK

Je důležité vědět, že dárce může dar pro nevděk odvolat do jednoho roku ode dne, co mu obdarovaný ublížil. Dědic dárce může také dar odvolat nejpozději do jednoho roku od smrti dárce. Dárce může odvolat dar, ublížil-li obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně porušil dobré mravy. Smluvně lze v darovací smlouvě tyto možnosti rozšířit.

VADY DARU

Rčení "Darovanému koni na zuby nekoukej" se nevyplácí u nemovitostí, kdy se dárce může zbavovat majetku, který má právní či faktické vady a je mu na obtíž, například špatný stavební stav, kde hrozí vznik škody na sousedních nemovitostech. I dárce má právo od darovací smlouvy odstoupit a dar vrátit.

ODMÍTNUTÍ DĚDICTVÍ

Již za života zůstavitele se může dědic  zříci svého dědického práva a to smlouvou uzavřenou se zůstavitelem. Tato smlouva však vyžaduje formu notářského zápisu.

Všechny smlouvy jsme schopni po vzájemné domluvě připravit na dálku a zaslat Vám je poštou s označením míst, která máte podepsat. Na Vás je jen ověřit podpis například na poště a poslat nám podepsané smlouvy zpět. 

uváděné ceny jsou bez 21% DPH (ceny jsou platné od 1.ledna 2021)

Sepsání darovací smlouvy

včetně právního ověření možnosti darovat a prověření osoby dárce a obdarovaného

3.900 Kč

Odvolání daru (darovací smlouvy)

od 1.900 Kč

Sepsání závěti

od 2.900 Kč

Vypracování návrhu na vklad do Katastru nemovitostí
(včetně podání a právního zastoupení)

+ klient platí kolek 2.000 Kč

1.500 Kč

Založení svěřenského fondu

klient platí kolek 1.000 Kč za zápis do registru skutečných majitelů

29.000 Kč

Nebojte se nás na cokoliv zeptat, stačí jen vyplnit níže uvedené údaje a my se Vám obratem ozveme zpět