Darovací smlouva

Co se týče darování, tak jeho nejobvyklejším předmětem je převod nemovitosti v rodině. Darování nemovitosti dětem lze realizovat darovací smlouvou za života zůstavitele, či darováním pro případ smrti (resp. odkazem).

Takovouto darovací smlouvou, kterou pro vás v naší advokátní kanceláři rádi sepíšeme, převádí dárce obdarovanému bezúplatně movitou věc. Darování lze podmínit určitými podmínkami a v případě jejich nesplnění dar odvolat - tím je chráněn darující. Ale i obdarovaný má možnost dar, pokud se u něj ukáží dluhy, vrátit. Zkrátka obě tyto možnosti převodu majetku mají své plusy a mínusy.

Darování navíc nemusíte provádět napřímo, lze k němu využít svěřenský fond. Ten se hodí zejména k darování rozsáhlejšího majetku jako například hotelu nebo zemědělského hospodářství.


Darovací daň

Darovací smlouva na byt, darovací smlouva pozemku ani jakákoliv jiná darovací smlouva není zatížena darovací daní. To stejné platí i v případě dědictví - rovněž povinnost platit dědickou daň byla zrušena k 1. lednu 2014. U nabyté nemovitosti na obdarovaného ve většině případů nečeká ani placení daně z příjmu - jedinou výjimkou je, když obdarovaný nebyl v přímé či vedlejší příbuzenské linii s darujícím, případně s ním nežil ve společné domácnosti minimálně po dobu jednoho roku.

Závěť, dědická smlouva nebo svěřenský fond?

Jakkoliv je to smutné, je potřeba myslet i na to, co bude s vaším majetkem po smrti. Máte dvě možnosti - buď majetek darujete ještě za svého života, případně sepíšete závěť s tím, že k přerozdělení majetku dojde v rámci dědického řízení. Mezigenerační převod nemovitých věcí lze krom závěti realizovat dědickou smlouvou, nebo založením svěřenského fondu. 


Svěřenský fond se vytváří vyčleněním majetku z vlastnictví zakladatele tak, že ten svěří správci majetek k určitému účelu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti. V obou případech nese sebou takové vytvoření svěřenského fondu výhody. 

Největší výhodou svěřenského fondu je, že můžete stanovit podmínky pro přechod majetku a obmyšlený tak nabude vyčleněný majetek, který bude vložen ve svěřenském fondu až po jejich splnění (např. po dosažení určitého věku, vzdělání, setrvání v manželství po určitou dobu, jiné). Zároveň bude takový majetek vyčleněný mimo ostatní majetek zakladatele a nebude po dobu času potřebného ke splnění podmínek vystavený právům třetích osob (věřitelů, exekutorů, insolvenčních správců). Takový majetek po tuto dobu nebude podléhat ani vůli obmyšlených, který musí na jeho vydání čekat, nebo plnit jiné podmínky. 

Vytvoření svěřenského fondu, na rozdíl od darování, nezakládá právo dárce vzít dar zpět za běžných podmínek a zakladatel si může sám, předem v statutu, diktovat, za jakých podmínek se svěřenský fond zruší a s majetkem bude naloženo podle jeho přání. Svěřenský fond tak přináší do převodu majetku za života, nebo pro případ smrti, mnohem větší volnost.


S čím vám můžeme pomoci?

DAROVÁNÍ NEZLETILÉMU

Nezletilou osobu při darování nemovitosti nemůže zastoupit jeho rodič. Musí to být soudem přidělený opatrovník, který bude rozhodovat jménem nezletilého tak, aby mu darováním nevznikl újma, nebo aby se nezletilý nezavázal k něčemu pro něho negativnímu. Je nutné tedy nejprve k soudu podat Návrh na schválení právního jednání nezletilého, s čímž Vám rádi pomůžeme.

DAROVÁNÍ MEZI MANŽELI

Vlastníte-li nemovitost, která patří do výlučného pouze jednomu z manželů a chcete-li ji vlastnit oba, lze tak učinit darovací smlouvou. Darovat druhému manželovi část majetku příslušejícího do společného jmění manželů však nelze. V tomto případě, tak lze učinit prostřednictvím rozšířením společného jmění manželů formou notářského zápisu.

ODVOLÁNÍ DARU PRO NEVDĚK

Je důležité vědět, že dárce může odvolat dar pro nevděk do jednoho roku ode dne, co mu obdarovaný ublížil. Dědic dárce může také dar odvolat nejpozději do jednoho roku od smrti dárce. Dárce může odvolat dar, ublížil-li obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně porušil dobré mravy. 

ODVOLÁNÍ DARU Z DŮVODU HMOTNÉ NOUZE

Dárci vzniká právo odvolat dar, jestliže dárce po darování upadne do hmotné nouze, že nemá ani na nutnou vlastní výživu nebo nutnou výživu osoby, ke které má zákonnou vyživovací povinnost.

VADY DARU

Rčení darovanému koni na zuby nekoukej se nevyplácí u nemovitostí, kdy se dárce může zbavovat majetku, který má právní či faktické vady a je mu na obtíž, například špatný stavební stav, kde hrozí vznik škody na sousedních nemovitostech. I dárce má právo od darovací smlouvy odstoupit a dar vrátit.

SEPSÁNÍ ZÁVĚTI

Závěť lze sepsat notářským zápisem. sepsat závěť o malém majetku však není těžké a může být i zadarmo. Jedná se o holografní závěti, které jsou sepsané vlastní rukou a vlastnoručně podepsané, nebo alografní závěti (sepsané na počítači) podepsané vlastní rukou a podepsané dvěma svědky s příslušným zákonným prohlášením.

DĚDICKÁ SMLOUVA

Dědická smlouva je více jak závěť. Na rozdíl od závěti ji není možné jednostranně odvolat či změnit. Je nutné ji pořídit formou notářského zápisu, kterou musí podepsat všechny strany (což je rozdíl oproti závěti). Vždy však musí zůstat "volná" 1/4 majetku a nelze vyloučit neopomenutelné dědice.

SVĚŘENSKÝ FOND

Velmi populární vyčlenění majetku, který se stává anonymním a který je po splnění podmínek předán obmyšlenému. Tímto způsobem lze za současného právního vědění například předcházet střetu zájmu mezi podnikatelským a politickým světem.